FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

 

 

 

Altum privātuma politika

 

Par mums

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. Nr. 50103744891, juridiskā adrese: Rīga, Doma laukums 4, LV-1050 (turpmāk – Altum vai mēs) ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas un ES fondu finansējums.

Altum ir uzskatāma par Pārzini attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Altum rūp Jūsu privātums

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Altum izmanto Jūsu personisko informāciju. Šī iemesla dēļ šajā privātuma politikā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves.

Altum mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Altum savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu.

Altum veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Altum iekšējām kārtībām.

Altum ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību, apstrādājot Jūsu personas datus.

Altum ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko Altum dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus personas datus Altum var iegūt par Jums, kā Altum tos izmantos, kādas ir Jūsu tiesības un to, kā Jūs varat sazināties ar Altum.

Altum var būt nepieciešamība aktualizēt Privātuma politiku. Altum vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

 

Kādus personas datus Altum apstrādā un kam tie tiek nodoti?

Lai nodrošinātu Altum funkciju izpildi, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus, piemēram:

NOLŪKS

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

TIESISKAIS PAMATS

Komunikācijas nodrošināšana: jautājumu, ierosinājumu, sūdzību un citas informācijas apkopošana un apstrāde, lai sagatavotu atbildes un nodrošinātu komunikāciju ar adresātu

Komunikācija var notikt, izmantojot e-pastu, tālruni vai klātienē (atkarībā no veida, kā Jūs sazinieties ar Altum)

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, cita personīgā informācija, kas ietverta jautājumā, ierosinājumā vai sūdzībā

Datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju Altum

Konsultāciju organizācija un nodrošināšana: konsultāciju sniegšana tajā skaitā par Covid 19 atbalstu, aizdevumiem, energoefektivitāti u.tml.

Plašāk skatīt: https://www.altum.lv/lv/kontakti/

Vārds, uzvārds, vizītes laiks, konsultācijas laikā sniegtā informācija, rekomendācijas u.c.

Datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju Altum

Atbalsta un attīstības programmu nodrošināšana: lai izvērtētu Jūsu atbilstību konkrētajai programmai, noslēgtu līgumu par atbalsta piešķiršanu, kā arī uzraudzītu līgumsaistību izpildi.

Plašāk skatīt: Altum mājaslapas sadaļa Pakalpojumi.  

Mūsu pakalpojumu sniegšanas izvērtēšanai un nodrošināšanai iesniegti dati (pieteikumi, veidlapas, līgumi u.tml.), kas satur Jūsu personas datus.

Mūsu atbalsta programmu klāsts ir ļoti plašs, kā arī apstrādāto personas datu apjoms ir ļoti atšķirīgs. Piemēram:

a)   ja Jūs piesakāties valsts garantētam studiju un studējošā kredītam, Altum apstrādās arī datus par Jūsu mācību programmu;

b)   ja Jūs piesākaties garantijai bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai, Altum būs nepieciešama arī informācija par Jūsu ģimenes stāvokli u.tml. 

Papildu informācija par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, būs redzama arī pieteikumu veidlapās, līgumos u.tml.

Līguma noslēgšana un izpilde ar datu subjektu – klientu.

Mans.altum.lv izmantošana: Altum uzturētā informācijas sistēma pakalpojumu sniegšanas administrēšanai, kas ir pieejama klientiem.

Plašāk skatīt: mans.altum.lv lietošanas noteikumus. https://www.altum.lv/files/mans_altum_noteikumi_v12f.pdf

Autentifikācijas līdzeklis (viens no vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantotajiem autentifikācijas līdzekļiem), balss parole (klienta izvēlēta un pieteikumā norādītā parole, kas tiek izmantota lietotāja identifikācijai, telefoniski sazinoties ar Altum), lietotāja identifikators (Altum noteiktajā kārtībā lietotājam piešķirtā simbolu virkne, kas tiek izmantota lietotāja identifikācijai, telefoniski sazinoties ar Altum), dokumenti un pieteikumi, kas var saturēt personas datus

Saskaņā ar noslēgto līgumu

Politiski nozīmīgu personu identificēšana: lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības

Vārds, uzvārds, amats, ģimenes locekļi

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu

Parāda atgūšana: noteiktos gadījumos mums var būt nepieciešamība atgūt parādus, ja līgumsaistības netiek pildītas

Vārds, uzvārds, parāds, līgumsaistības

Saskaņā ar noslēgto līgumu un normatīvā regulējuma prasībām

Maksājumu administrēšana un grāmatvedības organizēšana: lai administrētu norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem (tajā skaitā, izziņu un pārskatu sagatavošana u.tml.) un ievērotu normatīvā regulējuma prasības par grāmatvedību

Vārds, uzvārds, bankas konts, maksājuma informācija

Saskaņā ar noslēgto līgumu un normatīvā regulējuma prasībām

Lietvedības organizācija: dokumentācijas, izejošās un ienākošās korespondences, līgumu u.tml. uzskaite un glabāšana

Dokumentācija, korespondence, līgumi, kas satur personas datus

Atkarībā no dokumentācijas tipa tā var tikt glabāta, lai īstenotu savas leģitīmās intereses, piemēram, aizstāvētu intereses tiesā, vai lai ievērotu normatīvo aktu prasības

Klientu atsauksmes un drosmes stāsti: klientu atsauksmes un drosmes stāsti var tikt publiskoti, lai veicinātu Altum atpazīstamību un dalītos ar klientu pieredzi

Plašāk skatīt: https://www.altum.lv/lv/par-altum/drosmes-stasti/

Personas vārds, uzvārds, atsauksme, pieredze, fotogrāfija, videoieraksts

Piekrišana

Semināri un pasākumi: dažāda veida Altum rīkotie vai atbalstītie pasākumi.

Ja pasākumi tiks fotografēti vai ierakstīti, Jūs par to tiksiet informēts papildus

Pieteikums dalībai (personas dati var atšķirties, piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija), fotogrāfijas un ieraksti no pasākuma

Leģitīmā interese – sabiebrības informēšana par Altum darbību un Altum atpazīstamības veicināšana

Ieraksti par aktualitātēm: mārketinga un sabiedrības informēšanas nolūkā var tikt sagatavoti ieraksti par Altum organizētajiem vai sponsorētiem pasākumiem, semināriem un aktivitātēm. Ieraksti tiek publicēti Altum mājaslapā un/vai sociālajos tīklos, piemēram, Facebook

Altum sagatavotie ieraksti var ietvert pasākumu dalībnieku un/vai apmeklētāju fotogrāfijas, vārdus, uzvārdus u.tml.

Leģitīmā interese – sabiebrības informēšana par Altum darbību un Altum atpazīstamības veicināšana

Konkursi: mārketinga un sabiedrības informēšanas nolūkā var tikt organizēti konkursi, kuru rezultāti tiek publicēti

Piemēram, konkursa dalībnieku un/vai uzvarētāju fotogrāfijas, vārdi, uzvārdi u.c. informācija atbilstoši konkursa nolikumam/noteikumiem

Dalībnieku piekrišana, piedaloties konkursā

Jaunumi: klientu un citu interesentu informēšana par mūsu  jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu pakalpojumiem. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu jaunumus, Jums tas jānorāda mūsu tīmekļa vietnē vai kādā no mūsu pasākumiem aizpildot anketu. 

Kontakti tiek izmantoti, lai informētu esošos un topošos uzņēmējus, sadarbības partnerus vai iedzīvotājus par mūsu piedāvātajām atbalsta iespējām, turklāt tikai informāciju par noteikto tēmu, par kuru Jūs interesējaties (piemēram, atbalsts biznesa uzsākšanai, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei, MVU izaugsmei)

E-pasts un/vai tālrunis (pēc izvēles), vārds, uzvārds

Piekrišana. Jūs varat atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas jebkurā laikā, nospiežot attiecīgo saiti e-pastā vai rakstot mums uz altum@altum.lv

Personāla vadības nodrošināšanai: personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību nodibināšanai u.tml.

Plašāk skatīt: Personas datu apstrādes paziņojumu pretendentiem

Vārds, uzvārds, pieredze, izglītība, kā arī cita CV un motivācijas vēstulē ietvertā informācija

Atlases procesā datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju Altum.

Nodarbinātības attiecībās saskaņā ar darba līgumu un normatīvā regulējuma prasībām

Videonovērošana: Altum veic videonovērošanu, apstrādājot datu subjektu personas datus, kad tie atrodas Altum telpās, lai garantētu drošību un nodrošinātu īpašuma aizsardzību. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Altum ir uzstādījusi brīdinājuma zīmes par videonovērošanu.

Plašāk skatīt Altum politiku par videonovērošanu.

Videouzņēmums

Altum darbinieku un apmeklētāju vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība, kā arī Altum likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību

Iepirkumi: Altum darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. Altum sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus.

Altum nodrošina elektronisku piekļuvi iepirkumu plāniem un iepirkumu dokumentiem, nodrošinot informācijas apmaiņu ar piegādātājiem un piedāvājumu iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EIS/

Informācija par kandidāta darbiniekiem (vārds, uzvārds, darba pieredze, atbilstošā izglītība u.tml.), kas apliecina tā atbilstību

Publisko iepirkumu likums un citi saistošie normatīvie akti

Sīkdatnes: sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot mūsu mājaslapu. Sīkdatnes “atceras” apmeklētāju pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

 

Plašāk skatīt: https://www.altum.lv/lv/par-altum/altum-informacija/sikdatnu-izmantosana-timekla-vietne-mans-altum-lv/

Sīkdatnes

Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga lietotāja piekrišana. Attiecībā uz pārejām sīkdatnēm mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama.

 

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā dienesta interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi

 

Kam Jūsu personas dati tiek nodoti?

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai spētu izpildīt mums uzliktos pienākumus, kā atbalsta un attīstības programmu īstenotājam, mums ir nepieciešams sniegt informāciju un Jūsu personas datus par atbalsta programmu īstenošanas gaitu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) un citām mūsu uzraudzības un sadarbības iestādēm.

Mēs Jūsu personas datus nododam kredītiestādēm, finanšu institūcijām, finanšu pakalpojumu starpniekiem un trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

Tāpat Altum sniedz informāciju Kredītu reģistram par aizņēmējiem, galviniekiem, t.sk., ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pieļāvis kredītlīgumā noteikto maksājumu kavējumu ilgāk par 60 dienām un ja kavēto maksājumu summa ir vismaz EUR 150 vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā.

Papildus tam, lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvā regulējuma prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar mūsu vadlīnijām sadarbības partneru piesaistei.

Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc šo iestāžu pamatota pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Noteiktos gadījumos mēs Jūsu personas datus nodosim finanšu izmeklēšanas iestādēm.

Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas.

No kādiem avotiem Altum iegūst personas datus?

Jūs kā datu subjekts

Altum iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums kā datu subjektiem, piemēram:

 • pierakstoties uz konsultācijām;
 • saņemot un izskatot iesūtītos jautājumus, priekšlikumus un sūdzības;
 • ar Jūsu piekrišanu mēs iegūstam personas datus no Jums informatīvos semināros, konferencēs, diskusijās, uzņēmēju dienās u.tml. Personas dati tiek iegūti, piesakoties uz šiem pasākumiem mūsu tīmekļa vietnē vai aizpildot reģistrācijas veidlapas vai kontaktu iegūšanas kartītes pasākumu laikā, kā arī rīkojot momentloterijas, profesionālas aptaujas.

Tiek radīti procesa rezultātā

 • personas dati tiek radīti pakalpojuma sniegšanas gaitā;
 • apmeklējot Altum telpas (videonovērošana);
 • sīkdatnes.

Tiek saņemti no sadarbības partneriem

 • mēs varam saņemt Jūsu personas datus no kredītiestādēm, finanšu institūcijām, finanšu pakalpojumu starpniekiem un trešajām pusēm, pie kā Jūs esat vērsušies arī ar mērķi saņemt kādu no mūsu pakalpojumiem (piemēram, atbalstu un attīstību programmu ietvaros).

Publiski un privāti reģistri

 • Altum saskaņā ar likumu ''Kredītu reģistra likums'' ir tiesības pieprasīt no Kredītu reģistra informāciju par aizņēmējiem, iespējamiem aizņēmējiem un aizņēmēju vai iespējamo aizņēmēju galviniekiem.

 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti līdz:

 • ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);
 • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;
 • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par divām nedēļām. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Altum likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā.

Kad šis periods ir beidzies, Altum drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

 

Kā Altum aizsargā Jūsu personas datus?

Altum nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Altum pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu.

Tomēr Altum rekomendē Jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Altum nav atbildīga par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

 

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Altum rakstveida iesniegumu: klātienē Altum telpās (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz altum@altum.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas Altum Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Altum, vai tā apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Altum to labot. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevaram nodrošināt pakalpojumu saņemšanu, ja sniedzat neprecīzus datus.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Altum apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Altum pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Altum ir veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Altum dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, Altum tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Altum ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma.

- Datu pārnesamība

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis Altum, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

- Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar Altum jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

 

Ar ko Jūs varat sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Altum.

Altum kontaktinformācija:

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Reģistrācijas nr. 50103744891
Adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālr. 67774010
altum@altum.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Gints Puškundzis; gints.puskundzis@altum.lv

 

Versija 2.0

Spēkā no 2021.gada 27.janvāra