FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas mēs esam

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas un ES fondu finansējums.

 

 

Ko mēs darām?

  • Sniedzam atbalstu biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai
  • Atbalstām lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai
  • Veicinām eksportu
  • Attīstām riska kapitāla vidi
  • Veicinām energoefektivitātes paaugstināšanu
  • Nodrošinām Zemes fonda darbību
  • Atbalstām mājokļu iegādi

ALTUM kā valsts kapitālsabiedrība fokusējas uz uzņēmējdarbības atbalstu ar finanšu instrumentu palīdzību, neveicot ziedojumus, bet mērķtiecīgi sadarbojoties un finansiāli atbalstot uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes.

Veicinot zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, jauniešu iesaisti zinātniskajos pētījumos, pētniecības kvalitāti un inovatīvu ideju komercializāciju, ALTUM sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības universitātiBanku augstskolu, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu un Vidzemes augstskolu

Finansiāli atbalstot labāko Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas zinātnisko pētījumu autorus, ALTUM veicina inovatīvu lauksaimniecības risinājumu rašanos un to ieviešanu dzīvē. Sadarbība ar Banku augstskolu nodrošina topošo finanšu jomas profesionāļu reālu iesaisti praktiskos finanšu pieejamības un finanšu instrumentu efektivitātes pētījumos, tādējādi veicinot vēl jēgpilnāku studiju saikni ar finanšu sektora attīstību.

Misija

Mēs palīdzam Latvijai augt!

Vīzija

Sadarbības partneris un finanšu eksperts tautsaimniecības attīstībā

Vērtības

Komanda

Profesionāli strādājam vienotā komandā ar mūsu klientiem un partneriem, radot un īstenojot efektīvas un klientu vajadzībām atbilstošas valsts atbalsta programmas.

Izcilība

Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām. Nemitīgi attīstāmies. Sarežģīto izsakām un izdarām vienkārši. Uz lietām un izaicinājumiem raugāmies radoši.

Atbildība

Tiecoties sasniegt mērķus, ikdienas darbā rīkojamies efektīvi, godprātīgi un cieņpilni.

Atbalsta programmas ALTUM īsteno no publiskajiem resursiem – Eiropas Savienības, citu starptautisku institūciju, valsts un ALTUM piesaistīta finansējuma. ALTUM akciju turētāji ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija. Uzņēmuma vadība tiek organizēta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likumuPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumuKomerclikumuMinistru kabineta noteikumiem par ALTUM konsultatīvo padomi un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. ALTUM statūtus apstiprina Ministru kabinets. ALTUM darbojas saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. –2021. gadam.