FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM informācija

ALTUM atalgojuma politikas mērķis ir noteikt vienotus un taisnīgus principus darbinieku monetārajai atalgošanai, kas ļauj piesaistīt un saglabāt kvalificētus, profesionlus un motivtus darbiniekus augstas uzņēmuma darbības efektivitātes sasniegšanai, veicina darbinieku attīstību un lojalitāti uzņēmumam.

Atalgojuma politika

Atalgojuma politika tiek īstenota, pamatojoties uz darba snieguma kultūru un pārdomātu risku pārvaldīšanu, novēršot un nepieļaujot interešu konfliktus, un nodrošinot ētikas normu ievērošanu uzņēmumā.

ALTUM darbinieku monetārā atalgojuma struktūru veido šādas komponentes:

  • pamatalga jeb atalgojuma nemainīgā daļa;

  • atalgojuma mainīgā daļa, ko veido īstermiņa un ilgtermiņa monetārā atalgojuma mainīgā daļa;

  • papildu monetārie motivēšanas instrumenti (atvieglojumi, labumi un sociālās garantijas).

Mēneša darba alga konkrētam darbiniekam tiek noteikta attiecīgajam amatam noteiktā darba algas (no minimālā līdz maksimālam līmenim) diapazona ietvaros, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • darbinieka profesionālā kvalifikācija un darba pieredze, specifiskās prasmes;

  • veicamā darba saturs, t.i., darba sarežģītība, sadarbība, vadība, un atbildība par darba norisi un rezultātiem, lēmumiem;

  • atalgojuma apmērs salīdzinājumā ar radniecīgas amatu saimes atalgojumu finanšu sektora darba tirgū.

ALTUM darbiniekiem tiek noteiktas piemaksas pie mēneša darba algas saskaņā ar Darba likuma un Darba koplīguma nosacījumiem.

Atalgojuma mainīgā daļa tiek noteikta papildus atalgojuma nemainīgajai daļai atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtiem darba rezultātiem. Atalgojuma mainīgā daļa ir līdzeklis, kas palīdz vadīt un atalgot darba sniegumu un darbinieku attieksmi, kas veicina īstermiņa un ilgtermiņa ALTUM mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.

ALTUM darbinieku atalgojuma mainīgā daļa ir ilgtermiņa, un tā var tikt noteikta  vienu reizi gadā par kopējiem ALTUM darbības (gada) rezultātiem.

Nosakot atalgojuma mainīgo daļu, tiek vērtēts darbinieka individuālais darba sniegums, attieksme, iniciatīva, struktūrvienības mērķu sasniegšanas rezultāti, kā arī ALTUM darbības rezultāti un mērķu sasniegšanas rezultāti kopumā. Atalgojuma mainīgās daļas izmaksa var tikt samazināta daļēji vai pilnīgi, ja nav sasniegti ALTUM kopējie plānotie darba rezultāti.

Darbiniekiem var tikt piešķirtas individuālas un vienreizējas prēmijas par īpašu ieguldījumu ALTUM darba rezultātu sasniegšanā, ALTUM reputācijas veicināšanā, par iniciatīvu un pašaizliedzīgu darbu

Papildu monetārās motivēšanas instrumenti – sociālās garantijas, atvieglojumi un labumi – ALTUM tiek piešķirti saskaņā ar Darba likumu, Darba koplīgumu un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” publisko informāciju par atalgojuma politikas principiem.