FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Nosacījumi granta saņemšanai

Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības sākšanai vai paplašināšanai.

Attiecināmās izmaksas

Ilgtermiņa ieguldījumi:

 • materiālie - jauna aprīkojuma, iekārtu, transporta iegādes izmaksas, ja tas nepieciešams biznesa projekta mērķa sasniegšanai (papildus nosacījums darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem:  ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem jābūt tieši saistītiem ar mērķa grupu nodarbināto darba pienākumu izpildi);
 • nemateriālie - patentu, licenču, prečzīmju, firmas zīmju, koncesiju, datorprogrammu iegādes izmaksas.
 • apgrozāmie līdzekļi - izejvielu, materiālu iegādes izmaksas, īres un nomas, kā arī citas izmaksas, kas nepieciešamas biznesa plāna mērķa sasniegšanai (pilns attiecināmo apgrozāmo līdzekļu uzskaitījums pieejams šeit);
 • atlīdzības izmaksas darbiniekiem - darba alga (mēnešalga; piemaksa par papildu darbu; darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
 • apmācību, konsultāciju izdevumi.

Neattiecināmās izmaksas

 • nekustamā īpašuma, zemes iegāde
 • telpu vai ēku remonts, renovācija vai rekonstrukcija
 • būvniecība, būvprojektēšana, rekonstrukcija, renovācija un visas ar to saistītās izmaksas
 • visa veida infrastruktūras uzlabošana/attīstība/pārbūve
 • teritorijas labiekārtošana
 • netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar biznesa projekta plāna mērķa sasniegšanu (piemēram, preces/aprīkojums biroja administratīvo funkciju nodrošināšanai)
 • esošā tehniskā aprīkojuma un iekārtu kārtējie un kapitālie remonti
 • maksājumi vai izdevumi, kas radušies no neparedzētām saistībām
 • muitas nodokļi un nodevu maksājumi (PVN izmaksas ir attiecināmas, ja nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā)

Pilns neattiecināmo izmaksu saraksts pieejams šeit.

Apmērs no 5 000 līdz 200 000 EUR

Projektam pieejamo granta apmēru nosaka atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības apjomam un pieredzei:

 • uzņēmumiem ar darbības laiku līdz 3 gadiem maksimālais atbalsts ir 50 tūkst. EUR;
 • uzņēmumiem ar darbības laiku virs 3 gadiem maksimālais atbalsts ir 200 tūkst. EUR.

Uzņēmumiem ar darbības laiku virs 3 gadiem grantu aprēķina atkarībā no apgrozījuma, grantam nepārsniedzot 50% no pēdējo 3 gadu vidējā apgrozījuma un 50% no apgrozījuma pēdējā gadā  (izvēlas mazāko).

Ja atbilstoši apgrozījumam aprēķinātais granta apmērs nesasniedz 50 tūkst. EUR, bet to pamato biznesa plāns, maksimāli iespējamā atbalsta summa ir 50 tūkst. EUR.

  Ja grants paredzēts darbinieku algām

Darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem atbalsts ir līdz 100% apmērā no vidējās darba algas profesijā uz visu biznesa projekta īstenošanas laiku, ja uzņēmums plāno no jauna nodarbināt vismaz 2 šādus darbiniekus, un šādi darbinieki ir vismaz 50% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita:

 • bezdarbnieki (ilgstoši, vecāki par 54 gadiem, ar apgādājamiem, ar invaliditāti);
 • personas ar garīga rakstura traucējumiem vai invaliditāti;
 • sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam)

Darba integrācijas sociālo uzņēmumu gadījumā atlīdzības izmaksas mērķa grupu darbiniekiem ir vismaz 40% apmērā no kopējās SU granta summas biznesa projekta īstenošanas periodā.

Citiem sociālajiem uzņēmumiem atbalsts ir līdz 80% apmērā no vidējās darba algas profesijā 6 mēnešus biznesa projekta īstenošanas periodā

Projekta līdzfinansējums

 • Atbalsta saņēmējam jāpiesaista 10% līdzfinansējums no biznesa projekta attiecināmām izmaksām  – savi resursi vai ārējais finansējums, kas nav valsts/pašvaldības atbalsts.

Projekta īstenošanas laiks

 • Līdz 2 gadiem

Grantu var saņemt vairāk nekā vienu reizi, ja:

 • atbalstītais projekts ir sekmīgi realizēts, ir izpildīti visi iepriekšējā granta līguma nosacījumi un ir iesniegts pārskats par iepriekšējā biznesa plāna īstenošanu

Granta pieteikuma izskatīšanas termiņi:

 • Granta pieteikuma izskatīšanas termiņš līdz lēmuma pieņemšanai ir līdz 3 mēnešiem, no brīža kad granta pretendents ir iesniedzis visus granta izskatīšanai un izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus. Objektīvu iemeslu dēļ izskatīšanas termiņš var tik pagarināts
 • Ja granta pretendents 2 mēnešu laikā neiesniedz Altum pieprasītos dokumentus, kas nepieciešami granta pieteikuma izskatīšanai, granta pieteikums tiek noraidīts.