FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Nosacījumi

Garantijas kredīta kvalitāte nevar būt zemāka par “Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma” (Moody’s Caa1)

Garantiju nepiešķir lielajam saimnieciskās darbības veicējam, ja saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0.

Garantiju nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja tas ir nonācis finanšu grūtībās uz 2019.gada 31.decembri saskaņā ar vismaz vienu no šādām pazīmēm:

1. attiecībā uz saimniecisko darbības veicēju, kas ir kapitālsabiedrība – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

2. attiecībā uz saimniecisko darbības veicēju, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

3. saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process

Par garantijas saņemšanu jautā savā bankā

Banku saraksts

Konsultācijas un dokumentu apmaiņa