FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Projekta tehniskās dokumentācijas apraksts

Projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai garantē tās sagatavošana saskaņā ar zemāk minēto aprakstu un prasībām.

1. Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā (energoauditora) izstrādāts ēkas energosertifikāts

  • Izstrādāts saskaņā ar 09.07.2013 MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 1. pielikumu “Ēkas energosertifikāts”. Energosertifikātam pievienojami šādi pārskati:
    a) pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas plānotajā kalpošanas laikā saskaņā ar 09.07.2013 MK noteikumu Nr.383 3.pielikumu;
    b) pārskats par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot 15.03.2016 MK noteikumu Nr. 160 pielikumā „Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām” minēto informāciju.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.383 ēkai izstrādātais energosertifikāts satur pielikumus, kuros iekļauti priekšlikumi un norādes par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai:
a) priekšlikumi par pasākumiem, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēkai;
b) ieteiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, to apraksts un sasniedzamais rādītājs, norādot nepieciešamās mērvienības;
c) ieteikto pasākumu plānotais piegādātās enerģijas ietaupījums, īpatnējais enerģijas ietaupījums uz ēku;
d) ieteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānotās īstenošanas izmaksas (var norādīt arī pasākuma izmaksu atmaksāšanās laiku);
e) ja ēkai īstenotais priekšlikums palielina vai samazina arī kādas citas energosistēmas patēriņu, attiecīgo patēriņu atsevišķi norāda ar attiecīgi pozitīvu vai negatīvu zīmi;
f) priekšlikumus numurē. Ja tiek piedāvāti alternatīvu priekšlikumu varianti, tos attiecīgi apzīmē (piemēram, 1A, 1B, 1C) un, ja nepieciešams, paskaidro, lai varētu indentificēt, ar kuru vai kuriem citiem pasākumiem tie ir salīdzināmi un mijiedarbojas.
Ēkas energosertifākta aprēķina vērtības un pārējā informācija (attēli, termogrammas un tml.) tiek norādītas tā pielikumā „Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām”.

2. Būvspeciālistu sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums

Būves tehniskās apsekošanas atzinums ir paredzēts, lai sniegtu tehnisko novērtējumu par ēku, tās norobežojošajām konstrukcijām un inženiersistēmām, īpašu vērību pievēršot tām konstrukciju daļām un sistēmām, kuras tiks iekļautas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kompleksā.

3. Būvspeciālistu sagatavots būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, darba organizācijas projekts

Būvprojektam vai ēkas fasādes apliecinājuma kartei jābūt izstrādātai saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves noteikumiem, būvvaldes, pašvaldību vai citu institūciju tehniskajām prasībām. Būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ietver arī:
a) Ēkas pagaidu energosertifikātu vai ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
b) Darbu organizācijas projektu
c) Darba apjomu sarakstu (būvapjomus).

4. Apliecinājuma karte inženierbūvēm

Veicot inženiersistēmu atjaunošanas vai pārbūves darbus, ir jāsagatavo apliecinājuma karte inženierbūvēm, savukārt tehniski sarežģītākos gadījumos tiek izstrādāts tehniskais projekts.

5. Siltumenerģijas piegādātāja izziņa

  • Izziņa par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā (ja attiecināms). 

Siltumenerģijas piegādātāja izziņa ir nepieciešama, lai varētu izstrādāt ēkas energosertifikātu, balstoties uz reāli patērēto siltumenerģijas daudzumu. Pārskatā siltumenerģijas daudzums ir jānorāda vismaz par pēdējiem pieciem gadiem, norādot pa mēnešiem.
Ēkām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētās siltumapgādes sistēmas, siltumenerģijas patēriņš tiek apkopots, ņemot vērā enerģijas vai kurināmā patēriņu atsevišķos dzīvokļos.