FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Projekta sagatavošana

Lai pieteiktu savu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmai nepieciešams veikt priekšdarbus – jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dalību programmā un jāizstrādā tehniskā dokumentācija. Pēc ALTUM atzinuma par tehniskās dokumentācijas atbilstību programmas prasības saņemšanas var uzsākt piegādātāju atlasi.

Izmaksu aprēķins | kalkulators
  • Aprēķiniet un sadaliet projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
  • Plānojiet projekta finansējuma avotus un apjomu (grants, aizdevums)
  • Plānojiet projekta nepieciešamā aizdevuma apjomu un termiņu 
  • Pārliecinieties par plānotā energoefektivitātes projekta ekonomisko pamatotību 35 gadu periodā
Kā sagatavot un pieteikt projektu?

Aplūko procesu soli pa solim infografikā

Kā iesniegt dokumentus?

Visi projekta īstenošanas gaitā sagatavotie dokumenti jāiesniedz mans.altum.lv, autorizējoties ar internetbanku, eID vai e-parakstu.

Biežāk uzdotie jautājumi un kļūdas

Vai pilnvara personai, kas iesniedz un paraksta pieteikumu mans.altum.lv ir jāiesniedz arī tad, ja klients jau ir Altum reģistrētrs un pilnvara ir iesniegta citās klienta lietās pirms 20.11.2020. izsludinātās pieteikumu dalībai DME programmā atlases?

Ja pieteikumu iesniedz un paraksta uz pilnvaras pamata, tas pilnvara ir jāpievieno pieteikuma pielikumā atbilstošajā ievadlaukā arī gadījumos, ja iesniedzējs jau ir pilnvarots citā projektā iesniegt dokumentus.

 

Vai pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumu dalībai programmā var būt fiziska persona?

Pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumu dalībai programmā, ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarota juridiska persona (pieteikumā būs iespēja norādīt kontaktpersonu – fizisku personu). Pieteikumu programmā var parakstīt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās juridiskās personas paraksttiesīgā persona vai paraksttiesīgās/-o personu pilnvarota cita fiziska persona (juridiskās personas darbinieks, piesaistīts projektu vadītājs u.c.).

 

Kādos gadījumos jāpievieno pilnvara?  Vai pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai?

Pilnvara nav jāpievieno, ja pieteikumu paraksta paraksttiesīgā persona ar tiesībām “Pārstāvēt atsevišķi”. Ja paraksttiesīgajai personai, kas paraksta pieteikumu, ir tiesības pārstāvēt  juridisko personu tikai kopā ar citām paraksttiesīgajām personām, tad iesniedzama pilnvara, kas dod tiesības konkrētai personai parakstīt vienpersoniski dokumentus. Ja pieteikumu paraksta juridiskas personas pilnvarota fiziska personu nevis paraksttiesīgā juridiskās personas amatpersona, tad šādā gadījumā jāpievieno juridiskās personas valdes (paraksttiesīgās personas/-u) izdota pilnvara.

Pilnvarai jābūt sagatavotai atbilstoši normatīvajiem aktiem – tai jābūt parakstītai, jābūt skaidri noteiktam pilnvarojuma apjomam, pilnvarai jābūt spēkā esošai (tā nav atsaukta). Notariāls apliecinājums pilnvarai nav obligāti noteikts.

  

Vai nākamajā ES fondu plānošanas periodā atkal ir paredzēta daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas programma? Ja jā, vai ir zināms, kad orientējoši varētu būt informācija par jauno programmu - kad tiks palaista, kādi nosacījumi u.c.?
Šobrīd Ekonomikas ministrija strādā pie jaunās programmas "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi. Aktuālā informācija ir pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā (https://www.em.gov.lv/lv).