FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Projekta sagatavošana

Projekta sagatavošana un iesniegšana

Lai pieteiktu savu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmai nepieciešams veikt priekšdarbus – jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dalību programmā un jāizstrādā tehniskā dokumentācija. Pēc ALTUM atzinuma par tehniskās dokumentācijas atbilstību programmas prasības saņemšanas var uzsākt piegādātāju atlasi.

Izmaksu aprēķins | kalkulators
  • Aprēķiniet un sadaliet projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
  • Plānojiet projekta finansējuma avotus un apjomu (grants, aizdevums)
  • Plānojiet projekta nepieciešamā aizdevuma apjomu un termiņu 
  • Pārliecinieties par plānotā energoefektivitātes projekta ekonomisko pamatotību 30 gadu periodā
Kā sagatavot un pieteikt projektu?

Aplūko procesu soli pa solim infografikā

Kā iesniegt dokumentus?

Visi projekta īstenošanas gaitā sagatavotie dokumenti jāiesniedz mans.altum.lv, autorizējoties ar internetbanku, eID vai e-parakstu.

Biežāk uzdotie jautājumi un kļūdas

Kur var atrast pieteikuma veidlapu DME programmai?

Pieteikums dalībai programmā jāaizpilda sistēmā mans.altum.lv , pievienojot visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši nolikuma noteikumiem (mājaslapā pievienots tikai informatīvs pieteikuma paraugs).

“Pieteikumu dalībai programmā atlases nolikums” un “Palīgmateriāls pieteikuma iesniegšanai” publicēts https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate-1/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/piesaki-projektu/.

Kas aizpilda pieteikuma veidlapu DME programmai?

Pieteikumu dalībai programmā iesniedz pilnvarotās personas persona ar pārstāvības tiesībām. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz projekta vadītājs vai cita persona, kurai nav pārstāvības tiesības - pieteikuma pielikumā pievienojama personas ar pārstāvības tiesībām atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota pilnvara (pieteikuma informācijas laukā ir pievienots pilnvaras paraugs).

 

Kā un kādi dokumenti jāiesniedz?

Pieteikums dalībai programmā jāaizpilda elektroniski atbilstoši tiešsaistē mans.altum.lv aizpildāmajai pieteikuma formai , pievienojot visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši nolikuma noteikumiem (mājaslapā pievienots tikai informatīvs pieteikuma paraugs).

“Pieteikumu dalībai programmā atlases nolikums” un “Palīgmateriāls pieteikuma iesniegšanai” publicēts https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate-1/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/piesaki-projektu/.

 

Kādi ir DME programmas kritēriji, kvalifikācijas prasības?

Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumi Nr.160 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” (MK noteikumi Nr.160) V.nodaļā “Nosacījumi dzīvokļu īpašniekiem atbalsta saņemšanai” noteikti nosacījumi dzīvokļu īpašniekiem atbalsta saņemšanai.       
Lai pieteikums dalībai programmā tiktu pieņemts, dzīvojamajai mājai jāatbilst MK noteikumu Nr.160 V.nodaļas nosacījumiem un pieteikuma iesniegšanas brīdī jāiesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota visa MK noteikumu Nr. 160 39.punktā (39.2.-39.6.apakšpunktos) noteiktā tehniskā dokumentācija.

 

Kādā kārtībā ir jāreģistrē ēku energosertifikāts?

Neatkarīgs eksperts ēkas energosertifikātu reģistrē ēku energosertifikātu reģistrā, ko uztur Būvniecības valsts kontroles birojs un katram ēku energosertifikātu reģistrā reģistrētam dokumentam piešķir reģistrācijas numuru.

Ēku energosertifikātu reģistrā iekļauj datus, kas iekļauti ēkas energosertifikātā un tā dokumentu pielikumos, kā arī apkures sistēmu, apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos.

Biežāk konstatētās kļūdas

Izvērtējot līdz šim iesniegtos pieteikumus dalībai programmā esam konstatējuši atkāpes, kuru dēļ pieteikums dalībai programmā noraidāms:

  1. nav parakstīta energosertifikāta dokumentācija;
  2. nav reģistrēts ēkas energosertifikāts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
  3. nav parakstīts tehniskās apsekošanas atzinums (iesniegts PDF formātā bez paraksta);
  4. nav iesniegts darbu organizācijas projekts;   
  5. nav iesniegts būvvaldes saskaņojums apliecinājuma kartei inženierbūvēm;
  6. nav parakstīta būvapjomu un kontroltāmes dokumentācija (iesniegts tikai excel fails) – sagatavojot pieteikumu, tam ir jāpievieno parakstīta būvapjomu un kontroltāmes dokumentācija (formāts PDF un Excel).