FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Projekta īstenošana

Līgumi par aizdevumu un grantu noslēgti - sākas projekta īstenošana

Projekta īstenošanas gaita

Kas jāņem vērā projekta īstenošanas gaitā?

Kur slēpjas finanšu korekciju riski?

 

Projektiem, kas realizēti ar ES fondu līdzdalību, ir noteiktas stingras atbilstības prasības, ar tām var iepazīties ES fondu mājas lapā sadaļā “Neatbilstības un finanšu korekcijas

Granta un aizdevuma izmaksa

Lai pieprasītu granta un aizdevuma izmaksu, jāizmanto mans.altum.lv.

Grantam- sadaļā Pieteikumi > jāizvēlas DME granta izmaksas pieprasījums. Jāaizpilda attiecīgi izvēloties vajadzīgās izvēlnes un nepieciešamie lauki.

Aizdevumam- sadaļā Pieteikumi > jāizvēlas Pieprasījums naudas līdzekļu izsniegšanai. Jāaizpilda visi nepieciešamie lauki. 

Attiecīgi, ja nepieciešams, jāpievieno vienu vai vairākus maksājumu pamatojošos dokumentus.

Rēķinu izrakstīšanas un PVN piemērošanas kārtība

Tiek noslēgti projekta īstenošanas līgumi ar būvkomersantu, būvuzraugu un citiem pakalpojumu sniedzējiem. Izrakstot rēķinus, jāņem vērā pakalpojumu līgumos ietvertās prasības.

Vizuālā identitāte

Vizuālās identitiātes prasības projektu realizētājiem (aktualizēts 02.07.2021.)

Projekta starpposma apsekošana

Pēc piegādātāju atlases procedūras noslēguma ir konstatēts un izpildās zemāk norādītās pazīmes (apstākļi):

  1. ALTUM eksperts izvērtē vai projekts ir komplicēts un pastāv riski projekta ieviešanā, identificē sistemātiska rakstura trūkumus vai neatbilstības;
  2. Starpposma apsekošana iespējama ja projektu realizē sadarbībā ar banku Citadele vai projektu finansē pašvaldības kapitālsabiedrība, ESKO vai ar dzīvokļu īpašnieki ar savu naudu.

Apsekošanas uzdevums ir fiksēt, vai paveiktie darbi ir izpildīti saskaņā ar iesniegto darbu veikšanas kalendāro grafiku un iesniegtajiem finanšu dokumentiem (būvniecības ikmēneša izpildes akts par padarītiem darbiem). Ja tiek konstatēti pārkāpumi vai neatbilstoša dokumentācija, tiek informēta pilnvarotā persona un tiek uzdots sniegt skaidrojumu. Projekta īstenošanas vietā ALTUM eksperts pārliecinās, ka:

  1. Būvniecības procesa dalībnieku (būvkomersants, būvuzraugs, autoruzraugs u.c.) sertifikāti būvniecības laikā ir derīgi un atbilst būvdarbu būtībai un raksturam. Gadījumā, ja minētie sertifikāti nav pieejami projekta īstenošana vietā, ALTUM eksperts pārbauda informāciju, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmā pieejamos datus.
  2. Būvniecības, piegāžu un sniegto pakalpojumu dokumentācija (piemēram, būvdarbu žurnāli, segto darbu akti, darbu, piegāžu un pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akti, akti par izpildītajiem darbiem, rēķini un citi izdevumus attaisnojošie dokumenti) atbilst noslēgtajiem būvniecības dalībnieku pakalpojumu līgumiem:
  • Pilnvarotās personas iesniegtās kopijas atbilst oriģinālam (tehniskā dokumentācija – projekts, shēmas, plāni u.c.)
  • Ievērotas informācijas sniegšanas un publicitātes prasības
  • Projekta īstenošanā ņemtas vērā normatīvo aktu prasības būvniecības jomā
  • Faktiski veiktie būvdarbi, t.sk. veiktie būvdarbu apjomi un materiāli, atbilst projekta dokumentācijai (t.sk. projekta iesniegumam, starpposma pārskatam pievienotajai dokumentācijai, noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, tehniskajam projektam, pieņemšanas nodošanas aktiem u.c. ar būvniecību saistītajiem dokumentiem) un tie ir veikti kvalitatīvi
  • Būvniecības procesa dalībnieki (būvnieks, būvuzraugs, autoruzraugs u.c.) atbilst līgumā un būvniecības izpilddokumentācijā (piemēram, būvdarbu žurnālā, autoruzraudzības žurnālā, segto darbu pieņemšanas aktos u.c.) norādītajiem
Atzinums pēc būvniecības un uzraudzība

Pēc būvniecības pabeigšanas pilnvarotā persona iesniedz mans.altum.lv būvniecības dokumentus, izpilddokumentāciju un citus dokumentus, lai ALTUM pārliecinātos par objekta būvniecības pabeigšanu, dokumentācijas un būvniecības atbilstību LR būvniecības regulējuma normatīvajiem aktiem, būvniecības labajai praksei, kā arī programmas nosacījumiem.

Pie noslēguma sagatavošanas ALTUM veic būvdarbu līguma grozījumu pārbaudi un tiek vērtēta būvdarbu līguma grozījumu (piemēram, termiņu pagarinājums, materiālu maiņa utml.) atbilstība noslēgtajam būvdarbu līgumam, veiktajam iepirkumam un normatīvajiem aktiem. Ja ALTUM konstatē neatbilstības vai būvdarbu pasūtītājs nav piemērojis būvdarbu līgumā noteiktās sankcijas par būvdarbu līguma saistību neizpildi, ALTUM pieprasa paskaidrojumu un papildus informāciju no pilnvarotās personas, un lemj par finanšu korekciju piemērošanu/nepiemērošanu attiecīgā līguma granta summai.

Kopā ar būvdarbu pabeigšanu pamatojošajiem dokumentiem pilnvarotā persona iesniedz "Pārskatu par DME projekta īstenošanu" un visus dokumentus, kas pamato pakalpojumu (būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projektu vadības) izmaksas - rēķinus, rēķinu pielikumus, ikmēneša darbu pieņemšanas nodošanas aktus un citus dokumentus.

Pirms ALTUM eksperti veic noslēguma apsekošanu projekta realizācijas vietā, pilnvarotajai personai jānodrošina projekta lietas sagatavošana un iespēja uzrādīt visus ar projekta realizāciju saistītos dokumentus, atbilstoši sarakstam.