FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Piegādātāju atlase

Pēc ALTUM pozitīva atzinuma saņemšanas par tehnisko dokumentāciju ir jāuzsāk piegādātāju atlases procedūra, lai atlasītu būvdarbu veicēju un pakalpojumu sniedzējus

Aktuāli! No 2021. gada izmaiņas VSAOI likmē

Ieteikumi pirms iepirkuma uzsākšanas

Kad iedzīvotāji ir lēmuši par renovāciju, pilnvarotai personai jāgatavojas iepirkumam: 

 • Jāapzina vajadzības un biedrības finansiālo stāvokli
 • Jāveic tirgus izpēte, lai noteiktu paredzamo līgumcenu
 • Jāsagatavo piegādātāju atlases plāns

Tirgus izpētes un attiecīgi iepirkuma plānošanas posmam bieži tiek pievērsta nepienācīga uzmanība, tomēr finansējuma saņēmējiem tas ir pienākums, lai korekti noteiktu paredzamo līgumcenu un rezultātā nodrošinātu piešķirto finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēloties atbilstošu iepirkuma procedūras veidu. Tā nav obligāta prasība veidot iepirkuma komisiju. Pilnvarotā persona var vienpersoniski veikt iepirkumu, bet ALTUM iesaka izveidot iepirkuma komisiju, lai iepirkums tiktu veikts kvalitatīvi.

Nepieciešamie dokumenti iepirkuma uzsākšanai

Lai uzsāktu iepirkumu, ir jāsagatavo iepirkuma tehniskā specifikācija (tāme) atbilstoši norādījumiem. Iesakām izstrādāt nolikumu un līguma projektu, iekļaujot obligātās programmas prasības, kas ir atrodamas failā “Par līgumiem (pakalpojumu un būvdarbu)”.

Iepirkumu norise

Pilnvarotā persona sagatavo iepirkuma dokumentāciju (nolikumu/aprakstu, tehnisko specifikāciju (iesakām izmantot IUB publicēto aprakstu par tehnisko specifikāciju sagatavošanu), līguma projektu) un publicē  Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

 • Iesniegšanas termiņu nosaka:
  a) ne īsāku kā 10 darba dienas preču/pakalpojumu iepirkumiem
  b) ne īsāku kā 15 darba dienas būvdarbu iepirkumiem
 • Pēc piedāvājumu saņemšanas veic to izvērtēšanu un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā par pieņemto lēmumu informējot visus pretendentus
 • Pilnvarotā persona apliecina interešu konflikta neesamību ar piegādātājiem, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
 • Iepirkuma norise ir jādokumentē. Pēc iepirkuma veikšanas un lēmuma pieņemšanas pilnvarotā persona iesniedz visu iepirkuma norises dokumentāciju mans.altum.lv
Sankciju likuma ievērošana un nodokļu parādi

Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likuma ievērošana ir aktuāla arī veicot iepirkumu atbilstoši MK noteikumiem Nr.104. Saskaņā ar likumā noteikto publisko tiesību subjektam ir aizliegts slēgt līgumu un veikt maksājumus publisko vai privāto tiesību jomā, ja ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus.

Rīki, kuros veicamas sankciju pārbaudes:

VID nodokļa parāda neesamību pārbauda uz lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana brīdi un to var izdarīt VID publiskajā datu bāzē: 

Atzinums par norisi

ALTUM veic iepirkuma norises pārbaudi, pamatojoties uz pilnvarotās personas iesniegtajiem dokumentiem mans.altum.lv. Iepirkuma norises pārbaude tiek veikta pirms granta pieteikuma iesniegšanas un pārbaudes rezultātā nosaka, vai iepirkuma norise atbilst vai neatbilst normatīvajiem aktiem. ALTUM pārbaudes laikā var pieprasīt iesniegt papildus dokumentus, kā arī lūgt skaidrojumus par iepirkuma norisi. 

Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas un granta līguma noslēgšanas pilnvarotās persona uzsāk piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumu slēgšanu. Gadījumā, ja iepirkums veikts pretrunā attiecināmo normatīvo aktu prasībām un ALTUM konstatējis pārkāpumus, ALTUM noteiktajā kārtībā veic finanšu korekcijas piemērošanu saskaņā ar cenrādi.

No 2020.gada 3.jūlija piegādātāju atlase veicama atbilstoši MK 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104
"Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"Grozījumi noslēgtajos līgumos

Gatavojot noslēguma pārskatu ALTUM veic pārbaudi par līguma ietvaros veiktajiem grozījumiem. Līguma grozījumi noslēgtajos līgumos veicami atbilstoši normatīvajam regulējumam. Gadījumā, ja grozījumi veikti pretrunā normatīvajā regulējumā noteiktajām grozījumu robežām, grozījumi tiek uzskatīti par būtiskiem un ALTUM noteiktajā kārtībā veic finanšu korekcijas piemērošanu saskaņā ar cenrādi. Pasūtītājam ir tiesības iekļaut līguma projektā būtisko grozījumu nosacījumus.

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai nepieciešams sagatavot iepirkuma plānu un cenu izpēti pirms iepirkuma publicēšanas un iesniegt ALTUM?

Iepirkumu plāns un cenu izpēte ir jāsagatavo un jāiesniedz ALTUM. Mainās tikai un vienīgi iepirkuma norises kārtība.

2. Vai nolikumi, kas izmantoti pirms 3.jūlija, kas bijuši ne PIL subjektiem, ir izmantojami un spēkā esoši?

Visi nolikumu paraugi ir izmantojami, ja tie atbilst Jūsu vajadzībām un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" prasībām. Jāņem vērā, ka ALTUM mājas lapā ievietotie paraugi ir palīgmateriāli.

3. Vai nolikumi jāiesniedz ALTUM saskaņošanai?

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" regulējumam, ALTUM skaņo tikai un vienīgi iepirkuma norisi pēc Pasūtītāja pieņemtā lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā.

4. Kādā veidā  un vai notiks būvniecības līguma saskaņošana ar ALTUM pirms iepirkuma publicēšanas IUB?

Iepirkuma dokumentācijas skaņošana ar ALTUM pirms publicēšanas nav paredzēta.

5. Ja ALTUM nevērtē nolikuma saturu pirms publikācijas, kā izvairīties no situācijas, ka pēc iepirkuma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas ALTUM atzīs, ka iepirkuma procedūra nav notikusi atbilstoši prasībām?

Iepirkums ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" prasībām.

Papildus informējam, ka ALTUM mājaslapā pieejams palīgmateriāls, kas sniedz plašāku skaidrojumu par iepirkuma procesa veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".

6. Atbilstoši ALTUM mājaslapā ievietotajam nolikuma paraugam, 9.2. punkts ir finanšu piedāvājuma uzlabošana, paredzot, ka pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt atsevišķus darbus. Vai, lai izslēgtu kādus darbus, obligāti ir jāveic finanšu piedāvājuma uzlabošana ar Pretendentu iesaisti? Vai Pasūtītājs nevar nolikumā noteikt izslēdzamos darbus un secību, kā arī pats tehniski tos arī izslēgt, ja tas nepieciešams? Citos ES projektu iepirkumos esam šādi praktizējuši un neesam saņēmuši aizrādījumus no uzraugošajām iestādēm.

Pasūtītājs nolikumā var atrunāt kārtību par izslēdzamajiem darbiem, ja piedāvātā līgumcena pārsniedz plānoto summu.

7. Vai attiecībā uz būvdarbu līguma grozījumiem var piemērot PIL 61.panta piektās daļas 2.punktā noteikto normu - Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā?

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" V.nodaļā ir atrunāta grozījumu kārtība iepirkumu līgumos. Tajā skaitā norādīts, ka var veikt tādus grozījumus (arī tad, ja tie paredz būtiskas līguma noteikumu izmaiņas šo noteikumu 38.2. apakšpunkta izpratnē), ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas piegādes un pakalpojumu līgumiem un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas būvdarbu līgumiem.

8. Vai iepirkuma tāme var paredzēt finanšu rezervi, ja būvdarbu līgumā ir atrunāts kādiem mērķiem (darbiem) tā var tikt izmantota?

Finanšu piedāvājumā var norādīt finanšu rezervi neparedzētiem darbiem. Ir detalizēti jānosaka, kādos gadījumos tā tiks izmantota un izmantošanas gadījumā ir jāspēj pamatot, kāpēc konkrēti darbi netika sākotnēji iekļauti finanšu piedāvājumā. Šādos gadījumos nepieciešams atbilstoši papildināt līgumprojektu par finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.

9. Kā pareizi ieslēgt un izslēgt darbus? Kādi dokumenti jāiesniedz? ir sniegta atbilde, ka Kopējā būvniecības summa nevar palielināties, tā var vienīgi palikt mazāka, ja izslēdz vairāk kā ieslēdz darbus. Vai ar to būtu jāsaprot, ka būvdarbu līguma summa, nododot objektu var būt tikai mazāka? Kā ar papildus darbiem, kas ir tikai plusā?

Līguma summa nepalielinās, ja ir paredzēta rezerve, tad tā jau ir iekļauta līguma summā. Līguma summa pie ieslēgtiem – izslēgtiem darbiem var palikt tikai mazāka arī pie tā gadījuma, ja tāmē ir paredzēta rezerve. Par papildus darbiem pasūtītājs norēķinās no saviem līdzekļiem. Tās nebūs attiecināmās izmaksas no granta.