FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par programmu

 • Kā tas strādā?

  • Lauksaimnieks sev piederošo zemi pārdod fondam, noslēdzot īpašuma nomas un atpakaļpirkuma līgumu

  • Lauksaimnieks kļūst par pārdotās zemes nomnieku, turpina  lietot  zemi lauksaimnieciskai ražošanai, ar tiesībām īpašumu atpirk

 • Kādi ir nosacījumi?

  • Līguma termiņš ir 5 gadi un tajā ir fiksēta gan nomas cena gadā, gan īpašuma atpirkšanas cena

  • Īpašumu lauksaimnieks var atpirkt ātrāk, jebkurā brīdī 5 gadu periodā. Ātrākas atpirkšanas gadījumā atpakaļpirkuma cena netiek pārskatīta

  • Zemes nomas maksu gadā nosaka procentos no pirkuma cenas visam līguma darbības periodam, un tās apmēru gadā apstiprina Latvijas zemes fonda pārvaldītājs saskaņā ar zemes nomas tirgus cenām un aprēķinātiem darījuma riska faktoriem un administratīvajām izmaksām

  • Gada nomas maksa nomniekam tiek sadalīta četros vienādos maksājumos un ir maksājama reizi ceturksnī

  • Nekustamā īpašuma nodokli maksā īpašnieks – Latvijas zemes fonda pārvaldītājs

 • Kādas ir izmaksas?

  • Fonds īpašumu pērk par cenu, kas atbilst īpašuma vidējai tirgus cenai pirkšanas brīdī, piemērojot 10% cenas samazinājumu, lai nosegtu ar atpakaļpirkuma darījumu saistītos riskus un izmaksas

  • Īpašuma nomas cena tiek noteikta 5% gadā no pirkuma cenas

  • Atpakaļpirkuma cena tiek noteikta kā īpašuma tirgus vērtība pirkuma brīdī, kas nepārsniedz vidējo tirgus cenu attiecīgajā pagastā salīdzināmu īpašumu pirkuma darījumiem pēdējo divu gadu laikā (bez piemērotā 10% cenas samazinājuma)

 • Kā tas notiek?

  • Privātpersona vai uzņēmums aizpilda pieteikumu elektroniski vai klātienē ALTUM  reģionālajos centros un konsultāciju birojos

  • Privātpersona vai uzņēmums citus dokumentus iesniedz elektroniski vai nosūta pa pastu uz  ALTUM centrālo biroju Doma laukumā 4, Rīgā, LV-1050 ar norādi: Latvijas zemes fondam

  • ALTUM izskata iesniegtos dokumentus un izvērtē potenciālā nekustamā īpašuma darījuma atbilstību latvijas zemes fonda darbības mērķim un darījuma lietderību, ņemot vērā nekustamā īpašuma raksturojumu, izvietojumu, piekļūšanas iespējas u.c. faktorus

  • ALTUM viena mēneša laikā izvērtē pieteikumu (termiņš var tikt pagarināts, ja izvērtēšanas procesā no pārdevēja nepieciešama papildu informācija vai dokumenti)

  • ALTUM par pieņemto lēmumu informē katru piedāvājuma iesniedzēju individuāli un pozitīva lēmuma gadījumā vienojas par darījuma cenu un pārdevējam ērtāko vietu un laiku līguma parakstīšanai. Darījumu slēgšana notiek klātienē ALTUM centrālajā birojā Rīgā vai jebkurā ALTUM  reģionālajā centrā.

  • Nevar būt aktuālu nodokļu parādu vai maksātnespējas pazīmes - www.lursoft.lvwww.mna.gov.lv; citos reģistros

 • Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli

  Latvijas zemes fonds pērk/pārdod savā īpašumā esošo zemi, ievērojot likumā "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" (6.4 pants) noteiktās prasības un, ievērojot likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un citus ar Latvijas zemes fonda darbību saistošos normatīvos aktus.

  Latvijas zemes fonda darbību regulējošie normatīvie akti: likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos",02.12.2014 MK noteikumi Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi." 11.03.2015 MK rīkojums Nr.119 "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju".