FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

Par atbalsta iespējām

Kā var pieteikties atbalstam?

Pieteikumus varēs iesniegt elektroniski Altum klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv 

Vai privātmāju energoefektivitātes programmai var pieteikties vairākas reizes?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.103 vairākas reizes šajā atbalsta programmā piedalīties nevarat. Atbalstu var piešķirt vienu reizi vienam atbalsta saņēmējam par vienu īpašumu.

Vai ir iespēja veicot  siltināšanas pasākumus dzīvojamā mājā saņemt ALTUM atbalstu?

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi sevī ietver:

  • Būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās

  • Inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide

  • Jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana

  • Siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem

Galvenais nosacījums ir izpildīt programmas mērķi: paaugstināt ēkas energoefektivitātes klasi, lai tā nav zemāka par C energoefektivitātes klasi apkurei un tiek samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā, ko apliecina ēkas pagaidu energosertifikāts.

Vai var pirms pieteikšanas ALTUM programmai uzstādīt un pieslēgt saules paneļus? Vai veicot ieguldījumus šogad par saviem līdzekļiem varētu pretendēt uz šo izmaksu segšanu nākamajos Altum programmās?

Kamēr līgums ar Altum nav noslēgts, nevar veikt saules paneļu uzstādīšanu un pieslēgšanu sadales tīklam. Var veikt saules paneļu piegādātāju aptauju un slēgt līgumu. Finansējums tiek rezervēta vienas programmas ietvaros.

Vēlos uzstādīt saules paneļus. Kādi dokumenti jāsagatavo, lai varētu iesniegt pieteikumu Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai?

  1. dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu

  2. dokumenti, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus

  3. aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20% primārās enerģijas samazinājums 

  4. piedāvājums no iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms

  5. informatīva atbilde no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai.

Par atbilstību privātmāju energoefektivitātes programmas kritērijiem

Māja ir uz tēva vārda, bet mājā ir deklarēta meita, vīrs un mazmeita. Vai meita var pretendēt uz atbalsta saņemšanu?

Personai, kura piesakās uz atbalstu un ir atbalsta saņēmējs, Zemesgrāmatā ir jābūt nostiprinātām īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja,  ir jābūt apgādībā vismaz vienam bērnam un šim bērnam ir jābūt deklarētam tajā pašā adresē, kur ir deklarēts atbalsta saņēmējs. Šajā gadījumā, meita nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu.

Vai ir noteikt cik ilgu laika periodu pirms pieteikuma iesniegšanas bērnam jābūt deklarētam attiecīgajā adresē?

Bērnam ir jābūt deklarētam adresē, kur ir deklarēts atbalsta saņēmējs pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Vai pieteicēja deklarētai adresei obligāti jāsakrīt ar dzīvojamās mājas adresi, kur tiks veikti energoefektivitātes pasākumi vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana?

Nē, šis nosacījums nav obligāts.

Vai dzīvojamās mājas adrese, kur tiks veikti energoefektivitātes pasākumi vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana, var būt norādīta kā uzņēmuma juridiskā adrese?

Programmai var pieteikties fiziskas personas, kuru īpašumā ir atbalstāmā māja un tās neveic saimnieciskā darbību šajā mājā, tas nozīmē, ka var pieteikties dalībai programmai, aizpildot apliecinājumu, kurā tiks norādīta faktiskā saimnieciskās darbības vieta. Ja dzīvojamā mājā notiek saimnieciskā darbība – atbalsts netiek piešķirts.

Sievai ir ēka, kurā plānots uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas, vīram dzīvojamā māja, kurā būtu izdevīgāk izvietot šīs iekārtas. Kurš var iesniegt pieteikumu?

Gan sieva, gan vīrs var pieteikties elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai un īstenot programmas pasākumus sev piederošā dzīvojamā mājā.Galvenais nosacījums, lai saražotā elektroenerģija tiek izmantota atbalsta pieteicēja dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām.

Par projekta īstenošanu

Vai mainot apkures katlu ir jāizpildās abiem nosacījumiem - gan energoefektivitātes klases paaugstināšana gan apkures patēriņa samazinājums par 20%?

Pretendējot uz tehnisko palīdzību un atbalstu par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, obligāts nosacījums, paaugstināt ēkas energoefektivitātes klasi, lai tā nav zemāka par C energoefektivitātes klasi apkurei un tiek samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā.

Vai ar apkures katla nomaiņu var samazināt  siltumenerģijas patēriņu apkurei vismaz par 20%?

Veicot mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pakalpojuma sniedzējs sagatavo ēkas  sākotnējo novērtējumu, ko pieteicējs iesniedz kopā ar projekta pieteikumu. Šajā novērtējumā pakalpojuma sniedzējs norāda tos pasākumus, kas jāveic, lai paaugstināt ēkas energoefektivitātes klasi, lai tā nav zemāka par C energoefektivitātes klasi apkurei un tiek samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā. Šajā gadījumā lūdzu konsultēties ar pakalpojuma sniedzēju.

Vai var likt saules paneļus uz zemes nevis uz jumta?

Programmas nosacījumi neierobežo, kur tiek novietoti saules paneļi. Tie var tik uzstādīti uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai blakus esošas ēkas, ja tas ir piemērotāk un efektīvāk. Galvenais nosacījums, lai saražotā elektroenerģija tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām un lai tiek sasniegts programmas mērķis.

Kā var aprēķināt primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20 % apmērā?

Primārās enerģijas patēriņa samazinājumu var aprēķināt aizpildot “Primārās enerģijas ietaupījuma un plānoto iekārtu jaudas kalkulatoru”

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefektivitate/primaras-energijas-ietaupijuma-un-planoto-iekartu-jaudas-kalkulators/

Vai ir ierobežojums uz maksimālo saules paneļu skaitu?

Nē,  uzstādāmo saules paneļu skaits nav ierobežots. Ierobežojumi attiecās uz uzstādītas iekārtas jaudu – pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nedrīkst pārsniegt 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.

Vai ir ierobežojumi uz saules paneļu tirgotājiem?

Nē, nav.

 

Par nosacījumiem pēc projekta īstenošanas

Vai veicot mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus būs jāiesniedz izdevumus apliecinoši dokumenti?

Nē, izdevumus apliecinoši dokumenti nebūs jāsniedz. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana tiks apliecināta ar ēkas pagaidu energosertifikātu, kuru sagatavo pakalpojuma sniedzējs.

Kā var pierādīt apkures patēriņa samazinājumu?

Mājas energoefektivitātes klases paaugstināšana, lai tā nav zemāka par C energoefektivitātes klasi apkurei un siltumenerģijas patēriņa apkurei samazināšana vismaz 20% apmērā tiek apliecināti ar ēkas pagaidu energosertifikātu

Kādas ir prasības pēc elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas un atbalsta saņemšanas? Vai atbalsta saņēmējam būs jāsniedz regulāras atskaites par saražoto elektroenerģiju?

Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, atbalsta saņēmējam nebūs jāsniedz atskaites par saražoto elektroenerģiju.

Par finansējumu projekta realizācijai

Vai atbalsta saņemšanai ir nepieciešams bankas finansējums?

Kredītiestādes aizdevums šajā programmā nav obligāts nosacījums, var īstenot energoefektivitātes pasākumus izmantojot savus līdzekļus, apliecinot naudas līdzekļu izcelsmi.