FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Balsts subsīdija | biežāk uzdotie jautājumi

1.       Kas ir atbalsta programma “Balsts”?

Atbalsta programmas “Balsts” mērķis ir risināt daudzbērnu ģimeņu vienīgā mājokļa pieejamības problēmas, piešķirot subsīdiju, kad ar bankas hipotekāro kredītu iegādājās vai būvē mājokli. Ar subsīdiju “Balsts” iespējams:

-          samazināt mājokļa iegādei vai būvniecībai nepieciešamo bankas aizdevuma summu. Šādi ar kredīta ņēmēja ienākumiem atbilstošu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumu iespējams atļauties plašāku vai kvalitatīvāku mājokli, jo daļu no izmaksām sedz subsīdija “Balsts”; 

-          saīsināt laiku, kas nepieciešamas mājokļa iegādes pirmās iemaksas uzkrāšanai.

2.       Kas var saņemt subsīdiju “Balsts”?

Subsīdiju “Balsts” var saņemt:

-          persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs vai vairāk bērni;

-          persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība.Ja subsīdijai “Balsts” piesakās, kad ir grūtniecība, nepieciešamas bankā iesniegt izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina grūtniecības faktu. Subsīdijai “Balsts” var pieteikties arī gaidāmā bērna tēvs, ja viņš dzīvo kopā ar bērniem un bērni ir tēva apgādībā, un bankā tiek iesniegta arī mātes piekrišana stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta iesniegšanai.

3.       Kādi ir “Balsts” saņemšanas kritēriji?

Personai, kas atbilst subsīdijas “Balsts” nosacījumiem, papildus ir izvirzīti šādi kritēriji:

-          persona iepriekš nav saņēmusi subsīdiju “Balsts”;

-          personai nepieder cita dzīvojamā telpa;

-          persona ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents) vismaz pēdējos 12 mēnešus, ko apliecina ar Valsts ieņēmumu dienesta izziņu;

-          personas, kā arī solidārā aizņēmēja un galvotāja (ja tādus piesaista hipotekārajam kredītam), par pēdējo noslēgto taksācijas gadu ar ienākumu nodokli apliekamo ienākumu summas dalījums ar minēto personu un bērnu skaitu nepārsniedz  17 000 euro. Piemēram, ja hipotekārā kredīta līgumu slēdz divi solidārie aizņēmēji un ģimenē ir trīs bērni (neskaita gaidāmo bērnu), tad summē abu aizņēmēju gada ienākumus un dala ar pieci (divi aizņēmēji un trīs bērni). Iegūtais rezultāts nevar pārsniegt 17 000 EUR.

4.       Cik liela ir subsīdija “Balsts”?

Ja subsīdijai “Balsts” piesakās persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni vai divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, tad subsīdija “Balsts” ir 8 000 EUR.

Ja subsīdijai “Balsts” piesakās persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz četri bērni vai trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība, tad subsīdija “Balsts” ir 10 000 EUR.

Ja mājoklis atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkai, subsīdiju “Balsts” palielina par 2 000 EUR.

Subsīdija “Balsts” nevar pārsniegt 50% no dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības darījuma summas.

5.       Kā es varu saņemt subsīdiju “Balsts”?

Subsīdiju “Balsts” var saņemt, piesakoties hipotekārajam kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai bankā, kura ar Altum noslēgusi sadarbības līgumu. 

 Bankas, ar kurām noslēgti līgumi:

6.       Vai varu saņemt subsīdiju “Balsts”, ja banka vēl nav noslēgusi sadarbības līgumu ar Altum?

Personai, kas hipotekārā aizdevuma līgumu ar banku noslēgusi, sākot ar 2020. gada 1. jūliju līdz dienai, kad banka ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu subsīdijas “Balsts” piešķiršanai, ir tiesības līdz 2021.gada 30.jūnijam bankā iesniegt pieteikumu par subsīdijas “Balsts” piešķiršanu. Šajā gadījumā subsīdija “Balsts” tiek piešķirta, daļēji pirms termiņa dzēšot aizņēmēja neizpildītās saistības subsīdijas “Balsts” apmērā. Ja aizdevums izsniegšana nav uzsākta, subsīdiju “Balsts” piešķir mājokļa iegādei vai būvniecībai

 7.       Vai subsīdiju “Balsts” var saņemt, nepiesakoties bankas hipotekārajam kredītam?

Nē. Subsīdiju “Balsts” var saņemt tikai, piesakoties bankas hipotekārajam kredītam.

 8.       Kam varu tērēt subsīdijas “Balsts” finansējumu?

Subsīdiju "Balsts" banka novirzīs samaksai par nekustamā īpašuma iegādi vai būvniecību. Ja hipotekārais kredīts un attiecīgi subsīdija “Balsts” piešķirta mājas būvniecībai, subsīdijas “Balsts” finansējums izmantojams bezskaidras naudas norēķiniem par būvdarbiem vai būvmateriāliem. Šādā gadījumā aizņēmējam nepieciešami izdevumus apliecinoši dokumenti.

 9.   Vai subsīdija “Balsts” var aizstāt pirmo iemaksu par mājokļa iegādi?

Pirmās iemaksas prasības izriet no atbildīgas kreditēšanas nosacījumiem. Subsīdiju “Balsts” var izmantot arī kā daļu no pirmās iemaksas, taču jāņem vērā, ka pirmās iemaksas mērķis ir nodrošināt, ka kredīta ņēmējam ir pietiekamas spējas veidot uzkrājumus un veikt maksājumus par kredītu. Līdz ar to pirmās iemaksas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā bankas kreditēšanas politiku un klienta kredītvēsturi un maksātspēju.

 10.   Vai papildus subsīdijai “Balsts” var saņemt Altum garantiju mājokļa iegādei?

Subsīdiju "Balsts" var saņemt arī tad, ja aizdevumam piešķir garantiju, kā arī subsīdiju “Balsts” var saņemt, ja mājokļa iegādei papildus nav nepieciešama garantija.

 11.   Vai subsīdiju “Balsts” var saņemt, ja pieder dzīvoklis, bet vēlos iegādāties lielāku dzīvokli vai māju?

Brīdī, kad tiek izvērtēta personas atbilstība subsīdijas “Balsts” nosacījumiem, personai nevar piederēt cita dzīvojamā telpa. Līdz ar to minētajā gadījumā subsīdiju “Balsts” var saņemt, ja vairs nepieder līdzšinējais dzīvoklis.

 12.   Vai subsīdiju “Balsts” varu saņemt, ja nekustamais īpašums pieder vīram/sievai?

Nosacījums, vai nepieder cita dzīvojamā telpa, pārbauda tikai personai, kas piesakās hipotekārajam kredītam un kļūs par dzīvojamās telpas īpašnieku – ierakstītas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

 13.   Vai subsīdiju “Balsts” var saņemt, ja pieder vasarnīca, lauku māja, garāža?

Subsīdiju “Balsts” var saņemt, ja nepieder cita dzīvojamā telpa. Garāža nav dzīvojamā telpa, savukārt lauku māja un vasarnīca ir dzīvojamā telpa, tādēļ, piesakoties subsīdijai, tās nevar piederēt. MK 12.06.2018. noteikumu Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikuma 4.punktā noteikta dzīvojamo telpu klasifikācija.

 14.   Vai subsīdiju “Balsts” iespējams saņemt tikai zemes iegādei?

Subsīdiju “Balsts” un garantiju piešķir dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Līdz ar to garantiju vai subsīdiju “Balsts” nevar saņemt, ja hipotekāro kredītu izsniedz tikai zemes iegādei.

 15.   Kāds ir minimālais kredīts subsīdijas “Balsts” saņemšanai?

Kredīta nosacījumi atkarīgi no katras bankas kreditēšanas nosacījumiem.

 16.   Vai subsīdiju “Balsts” iespējams saņemt remontam un ēkas siltināšanai?

Nē, subsīdiju “Balsts” nav iespējams saņemt remontam vai ēkas siltināšanai.

 17.   Vai subsīdiju “Balsts” var saņemt esošas mājas paplašināšanai vai būvniecības pabeigšanai?

Pēc subsīdijas “Balsts” saņemšanas personai jākļūst par dzīvojamās telpas īpašnieku vai jāpaplašina dzīvojamās telpas platība. Subsīdiju “Balsts” var saņemt arī iesāktas būvniecības pabeigšanai, ēkas paplašināšanai, ja veic Būvniecības likuma 1.pantā minētos darbus:

-          būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu;

-          būves pārbūvi — būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms - palielinās dzīvojamās telpas platība.

Šos darbus apliecina būvatļauja (izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) vai būvvaldes akceptēts paskaidrojuma raksts (būvēm līdz 60 m2). Norādot ēkas adresi, šie dokumenti pieejami www.bis.gov.lv.

Būvniecības rezultātā sasniedzami šādi rezultāti:

-          uzbūvēta dzīvojamā ēka atbilstoši būvju klasifikācijas kodam 1110 vai 1121 (MK noteikumu nr.326 pielikumā);

-          veikta pārbūve, kas palielina dzīvošanai izmantojamo dzīvojamās telpas platību, piemēram,  izbūvēta jauna dzīvojamā istaba. Minētais konstatējams no būvprojekta (ja ir būvatļauja) vai būvniecības ieceres dokumentācijas (ja paskaidrojumu raksts).

 18.   Kas ir gandrīz” nulles enerģijas patēriņa ēka?

Gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas ir tādas ēkas, kuru energosertifikāta, kas pieejami Būvniecības informācijas sistēmas Ēku energosertifikātu reģistrā, pirmās lapas 7.punkta apakšpusē izdalīta speciāla atzīme, vai ēka atbilst, vai neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Vairāk par nulles enerģijas ēkām informācija pieejam šeit.

 19.   Kādos gadījumos subsīdiju “Balsts” ir pienākums atmaksāt?

Ja subsīdijas “Balsts” saņēmējs ir sniedzis Altum vai bankai nepatiesu informāciju par atbilstību subsīdijas “Balsts” piešķiršanas nosacījumiem, kā arī gadījumos, ja subsīdija “Balsts” nav izmantota dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, t.sk., ja ēka nav nodota ekspluatācijā.