FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1

Darbības rādītāji

GALVENIE FINANŠU UN DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Galvenie finanšu dati


2019. gads

(nerevidēts)

2018. gads
(revidēts)


2019. gada
9 mēneši
(nerevidēts)

2019. gada
6 mēneši
(nerevidēts)

2019. gada
3 mēneši
(nerevidēts)

Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (EUR, tūkst.) 12,294 11,554 8,723 5,716 2,903
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.) 8,131 4,092 6,983 5,174 2,089
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) 51.93% 77.1% 59.4% 57.0% 62.5%
Darbinieku skaits
203 222 203 202 201
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.) 558,559 495,939 533,762 517,234 500,298
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) | Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)* 29.3% 31.7% 29.7% 30.6% 31.3%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.) 232,884 221,590 228,180 226,542 223,524
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.) 86,323 77,815 81,371 76,955 78,582
    Riska seguma rezerve  98,645 85,276 93,133 87,651 87,441
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem  -27,829 -19,268 -23,569 -22,503 -20,666
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls)  15,507 11,807 11,807 11,807 11,807
Likviditātes rādītājs 180 dienām ** 583% 227% 300% 340% 219%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)           
Portfelis (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)          
          Kredīti 240,412 217,131 239,591 228,749 220,043
          Garantijas 284,232 236,895 282,604 273,270 252,409
          Riska kapitāla fondi
67,198 59,698 66,201 63,196 61,939
        Kopā 591,842 513,724 588,396 565,215 534,391
          Līgumu skaits 22,022 18,280 21,403 20,441 19,184
Piešķirtie apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)          
    Kredīti*** 71,559 66,443 53,198 33,023 14,644
    Garantijas 98,240 88,765 80,186 56,122 26,472
    Riska kapitāla fondi 9,022 4,149 7,117 4,372 1,044
    Kopā 178,821 159,357 140,501 93,517 42,160
    Līgumu skaits  5,466 5,464 4,279 2,872 1,351
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients 142% 162% 137% 137% 157%

* KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.
** Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.
*** Izsniegtie aizdevumi.

 

Galvenie finanšu dati 2018
(revidēts)
2017
(koriģēts
*)
2016
(koriģēts
*)
2015
(koriģēts
*)
Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumi (EUR, tūkst.) 11,554 11,602* 11,024 16,419
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.) 4,092 8,709* 2,170 4,924
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) 77.1% 50.3%* 88.4% 55.8%
Darbinieku skaits
222 230 242 282
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.) 495,939 453,668* 443,400* 406,918
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) / Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)** 31.7% 35.1%* 36.5%* 37.3%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.) 221,590 222,848* 210,406* 199,610
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.) 77,815 67,593* 66,508* 41,021
    Riska seguma rezerve 85,276 62,651* 63,636* 40,662
    Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem -19,268  -4,753  -4,323  -1,276
    Portfeļa zaud. rezerve (speciālais rezerves kapitāls) 11,807 9,695 7,195 1,635
Likviditātes rādītājs 180 dienām
227% 482%* 449% 352%
Finanšu instrumenti (bruto vērtībā)         
Portfelis (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)        
          Kredīti 217,131 207,585  217,429  218,562
          Garantijas 236,895 182,376 147,175 131,120
          Riska kapitāla fondi 59,698 62,299***** 64,785***** 44,378*****
        Kopā 513,724 452,260 429,389  394,060
          Līgumu skaits 18,280 14,402 11,449 8,901
Piešķirtie apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)        
    Kredīti 66,443**** 51,869 59,465 52,329
    Garantijas 88,765 68,615 56,109 50,065
    Riska kapitāla fondi 4,149 2,638 21,356 18,798
    Kopā 159,357 123,122 136,929 121,192
    Līgumu skaits  5,464 4,697 4,461 2,819
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients
162% 185% 162% 104%

 

* Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS nr. 9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017.,  2016. un 2015. gadu.
** KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu.
***Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.
**** Izsniegtie aizdevumi.
***** Riska kapitāla fondi uzrādīti to bruto vērtībā.

 

RĀDĪTĀJU DEFINĪCIJAS 

Neto procenti un komisijas naudas ieņēmumi “Neto procentu un komisijas naudas ieņēmumus” veido sekojoši Visaptverošo ienākumu pārskata posteņi: “Neto procentu ieņēmumi” un “Neto komisijas ieņēmumi”. ALTUM šo rādītāju izmanto kā būtiskāko pelnītspējas rādītāju, novērtējot ALTUM koncerna neto ieņēmumu apjomu, ko ģenerē Finanšu instrumentu portfelis, un kas atspoguļots Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM vadība neto ieņēmumu apjoma faktisko izpildi ik ceturksni novērtē pret ALTUM koncerna budžetā apstiprināto apjomu.

Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA) “Izdevumu un ieņēmumu attiecība” (IIA) tiek aprēķināta “Personāla izmaksu”, “Administratīvo izdevumu” un “Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojuma summu” dalot ar “Pamatdarbības ienākumiem pirms pamatdarbības izdevumiem”, kas atspoguļoti Visaptverošo ienākumu pārskatā. ALTUM IIA rādītāju izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna operacionālās darbības efektivitāti. Šis ir viens no darbības efektivitātes novērtēšanas rādītājiem, kuru ALTUM vadība ik ceturksni vērtē vadības atskaitēs, lai novērtētu dažādu aktivitāšu darbības rezultātus un efektivitāti uzlabojošo pasākumu rezultātus.

Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA) “Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves” (KBPR) tiek aprēķināts no “Kopā kapitāls” atskaitot “Pārdošanai pieejamo ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi”.

“Kopējie pārvaldītie aktīvi” (KPA) iekļauj ALTUM koncerna kopējos aktīvus, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu, ņemot vērā uzkrājumus garantijām, no kura atņemti “Nākamo periodu izdevumi”, “Uzkrātie ieņēmumi”, “Pamatlīdzekļi”, “Nemateriālie aktīvi”, “Pārējie aktīvi” un “Pārdošanai pieejamie aktīvi”.

Abu rādītāju (KBPR, KPA) aprēķinā izmantotie posteņi atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Uzkrājumi. ALTUM rādītāju “KBPR/KPA” izmanto, lai novērtētu ALTUM koncerna kapitāla pietiekamību un lai novērtētu ieguldītā kapitāla īpatsvaru kopējos pārvaldāmajos aktīvos, pieskaitot ārpusbilancē uzskaitīto garantiju portfeli. ALTUM Aktīvu, pasīvu un riska vadības komiteja ik ceturksni vērtē šī rādītāja lielumu.

Riska segums, kopā “Riska segums, kopā” ir tīrais finansējums, kas pieejams ALTUM ieviesto atbalsta programmu sagaidāmo kredītzaudējumu segumam. “Riska segums, kopā” ir “Riska seguma rezerves” un “Portfeļa zaudējumu rezerves” (speciālais rezerves kapitāls) kopsumma, no kuras atskaitīta “Riska seguma rezerve”, kas izmantota uzkrājumiem. Sagaidāmie zaudējumi tiek aplēsti pirms attiecīgās atbalsta programmas ieviešanas un daļa no publiskā finansējuma, kas tiek saņemta attiecīgās atbalsta programmas ietvaros sagaidāmo kredītriska zaudējumu segumam, tiek novirzīta vai nu “Portfeļa zaudējumu rezervē”, kas ir ALTUM koncerna speciālais rezerves kapitāls, vai uzskaitīta atsevišķi kā uzkrājumi riska segumam “Riska seguma rezervē” saistībās. “Portfeļa zaudējumu rezerve” (speciālais rezerves kapitāls) ir atspoguļots ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Rezerves”, savukārt “Riska seguma rezerve” ir atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumā “Atbalsta programmu finansējums un valsts atbalsts”. “Riska seguma rezerve”, kas izmantota uzkrājumiem, ir “Riska seguma rezerves” apjoms, kas alocēts un izmantots uzkrājumiem aizdevumu portfeļa vērtības samazinājumam un uzkrājumiem garantijām, un tā attiecīgi atspoguļota ALTUM koncerna finanšu pārskatu pielikumos “Kredīti” un “Uzkrājumi”.

“Riska segums, kopā” ir pamatrādītājs, novērtējot riska segumu ALTUM ieviestajās atbalsta programmās, kā arī vērtējot ALTUM koncerna ilgtermiņa finanšu stabilitāti.

Likviditātes rādītājs 180 dienām “Likviditātes rādītājs 180 dienām” tiek aprēķināts, “Prasību pret citām kredītiestādēm un Valsts kasi” ar termiņu līdz 1 mēnesim un “Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu pārējos ienākumos un Ieguldījumu vērtspapīros” summu dalot ar “Kopējo saistību ar maksājuma termiņu” līdz 6 mēnešiem un “Kopējo finansiālo saistību” ar maksājuma termiņu līdz 6 mēnešiem (ārpusbilances postenis) summu. “Likviditātes rādītāja 180 dienas” aprēķinam nepieciešamie dati ir atspoguļoti ALTUM koncerna finanšu pārskatos: Pārskatā par finanšu stāvokli un sekojošos pielikumos – Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības un Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušās atmaksas un dzēšanas termiņa. ALTUM “Likviditātes rādītājs 180 dienām” izmanto, lai novērtētu un uzraudzītu ALTUM koncerna spēju ar tā rīcībā esošajiem likvīdajiem aktīviem segt klientu un citu kreditoru juridiski pamatotās prasības vai iespējamās saistības, kas iestāsies tuvākajos 6 (sešos) mēnešos. “Likviditātes rādītājs 180 dienām” palīdz vadīt ALTUM koncerna likviditātes risku atbilstoši ALTUM koncerna/ALTUM resursu vadības stratēģijai un risku pārvaldīšanas stratēģijai. Šī rādītāja līmeni ik ceturksni vērtē ALTUM Aktīvu, pasīvu un risku vadības komiteja.

Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients “Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients” parāda projektā papildus ALTUM finansējumam ieguldītā privātā finansējuma apjomu. Koeficients tiek noteikts, ņemot vērā finansējumu, kuru papildus ALTUM finansējumam ir ieguldījis privātais līdzfinansētājs un projekta īstenotājs, kas vidēji aizdevumiem ir līdz pat 50 procentiem, garantijām un riska kapitālam līdz pat 70 procentiem (izņemot mājokļu aizdevumu garantijas programmas pirmajai iemaksai, kur šis koeficients ir 795 procenti).

Darbinieku skaits Vidējais darbinieku skaits periodā, neiekļaujot Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

Riska kapitāla fondi Riska kapitāla fondi ir uzrādīti to bruto vērtībā.