» VALSTS ATBALSTS BIZNESAM » CITI PAKALPOJUMI
» Sākumlapa

Kas jāņem vērā, veicot pārskaitījumus uz Valsts kases kontu?

Lai Jūsu veikto pārskaitījumu uz Valsts kases kontu veiksmīgi saņemtu vēlamais adresāts - budžeta finansēta institūcija, pašvaldība, kā arī iestāde vai kapitālsabiedrība ar valsts vai pašvaldības kapitāla daļām, un maksājums tiktu savlaicīgi identificēts, aicinām Jūs ievērot šādus nosacījumus:

  • norādiet maksājuma rīkojumā maksājuma mērķim atbilstošu saņēmēja konta numuru Valsts kasē. Nereti vienai un tai pašai institūcijai Valsts kasē ir atvērti vairāki konti, un katrs no tiem ir paredzēts maksājumu saņemšanai ar atšķirīgu mērķi. Pat gadījumā, ja naudas līdzekļi ir ieskaitīti saņēmēja Valsts kases kontā, taču konts paredzēts citu mērķu iemaksām, saņēmējs, vadoties pēc konta informācijas, var uzskatīt, ka maksājumu neesat veicis;
  • precīzi norādiet maksājuma mērķī saņēmēja pieprasīto informāciju, lai maksājuma saņēmējs pēc iespējas ātrāk varētu konstatēt, ka esat pārskaitījis naudas līdzekļus nepieciešamajā apmērā. Ņemiet vērā, ka Valsts kases kontos ieskaitīto maksājumu skaits ir ievērojams, tādēļ datu apstrādei parasti tiek izmantotas automatizētas programmas, kas bieži vien analizē arī maksājuma mērķī noradīto informāciju. Nepilnīgas vai kļūdainas informācijas norādīšana maksājuma mērķī var apgrūtināt maksājuma identificēšanu.

Ja maksājuma rīkojumā Jūs norādīsiet pareizu maksājuma saņēmēja konta numuru, kā arī izsmeļošu un korektu informāciju par maksājuma mērķi, maksājums veiksmīgi sasniegs adresātu, un Jūs pasargāsiet sevi no nevajadzīgiem pārpratumiem. Tā ir Jūsu atbildība maksājuma rīkojumā norādīt pareizus maksājuma rekvizītus.

Naudas soda maksājumi Valsts policijai

Veicot Valsts policijas uzlikto naudas sodu apmaksu, izvēlieties maksājuma mērķim atbilstošu konta numuru Valsts kasē.

Naudas soda maksājumi par pārkāpumiem, ko uzlikusi Valsts policija (izņemot naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē), ieskaitāmi:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas numurs:. 90000050138
Konta numurs. LV28TREL1060141011200
Saņēmēja banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22


Naudas soda maksājumi par pārkāpumiem, ko uzlikusi Valsts policija ceļu satiksmes jomā, ieskaitāmi:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas numurs:. 90000050138
Konta numurs. LV60TREL1060141011400
Saņēmēja banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22


Maksājumi, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm, ieskaitāmi:

Saņēmējs: Valsts   policija
Reģistrācijas numurs:. 90000099040
Konta numurs. LV96TREL2140091033000
Saņēmēja banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda protokola vai lēmuma numurs par naudas soda uzlikšanu, piemēram, protokols Nr. PD000001 vai lēmums Nr. PA000001. Ja maksājumu neveic persona, kurai uzlikts naudas sods, tad maksājuma mērķī papildus jānorāda pārkāpēja vārds, uzvārds un personas kods.

Maksājumus par Valsts policijas uzliktajiem naudas sodiem Jūs varat veikt jebkurā Hipotēku bankas filiālē vai norēķinu grupā, kā arī internetbankā HipoNet, izmantojot sadaļā "Rēķinu apmaksa" atbilstošu maksājuma sagatavi.